Regulamin sklepu

OXYTREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

al. płk. Beliny-Prażmowskiego 27 lok. 8, 31-514 Kraków

NIP: 6751770486 , KRS: 0000992057


REGULAMIN SKLEPU OXYTREE24IO.PL

prowadzonego przez: OXYTREE LASY PRYWATNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krakowie, al. płk. Beliny-Prażmowskiego 27 lok.

8, 31-514 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000992057, posługującą się NIP: 6751770486

oraz REGON: 523110815, o kapitale zakładowym wpłaconym w całości w wysokości

30.000,00 zł, reprezentowana przez Prezesa Zarządu Kamila Polańskiego

§ 1. DEFINICJE

Do regulaminu wprowadza się poniższe pojęcia, które należy interpretować zgodnie z objaśnieniami zawartymi w regulaminie:

1) Inwestor – osoba fizyczna albo osoba prawna, albo osoba w rozumieniu art. 33 (1) k.c.,

która kupuje sadzonki za cenę określoną w umowie, a następnie zleca Oxytree świadczenie usług polegających na zasadzeniu i późniejszej ich uprawie,

2) Inwestor – Konsument – Inwestor będący jednocześnie osobą fizyczną w rozumieniu art.

22 (1) k.c.,

3) k.c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1963 r., kodeks cywilny,

4) Oxytree – Oxytree lasy prywatne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w

Krakowie, która sprzedaje sadzonki za cenę określoną w umowie, a następie przyjmuje

zlecenie polegające na zasadzeniu i późniejszej uprawie sadzonek,

5) Sadzonka – młoda roślina gatunku paulownia elongata x paulownia fortunei (jedna lub

więcej sztuk), przeznaczana do zasadzenia i dalszej uprawy, będąca przedmiotem Umowy,

wraz z paszportem rośliny paszport roślin, regulowany przez Rozporządzenie Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie środków

ochronnych przeciwko agrofagom roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013, (UE) nr 652/2014 i (UE) nr 1143/2014 oraz uchylające dyrektywy Rady 69/464/EWG, 74/647/EWG, 93/85/EWG, 98/57/WE, 2000/29/WE,

2006/91/WE i 2007/33/WE.,

6) Sklep – domena zarejestrowana pod adresem https://oxytree24io.pl/ wraz z zawartością i

zakładkami,

7) Umowa – zamieszczone na stronie sklepu w zakładce panel Inwestora – umowy do poStrona 1 z 9


OXYTREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

al. płk. Beliny-Prażmowskiego 27 lok. 8, 31-514 Kraków

NIP: 6751770486 , KRS: 0000992057


brania: umowa sprzedaży sadzonek drzew tlenowych oraz umowa usług zasadzenia i

uprawy drzew tlenowych.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa:

1) zasady korzystania ze sklepu,

2) składania zamówień na sadzonki,

3) uiszczania przez Inwestora ceny za sadzonki,

4) uprawnienia Inwestora – Konsumenta do odstąpienia od umowy,

5) zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Do przeglądania asortymentu sklepu oraz składania zamówień na sadzonki wymagany jest

komputer albo inne urządzenie (smartfon, tablet) z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox oraz aktywne

konto poczty elektronicznej (e-mail).

3. Przeglądanie asortymentu sklepu nie wymaga rejestracji.

4.


Złożenie zamówienia na sadzonki wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami regulaminu.


5. Zakres obowiązków Oxytree reguluje szczegółowo niniejszy regulamin oraz Umowa.

§ 3. REJESTRACJA I LOGOWANIE

1. W celu prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz realizacji

zamówień Inwestor powinien dokonać rejestracji w sklepie. W tym celu Inwestor wypełnia online formularz rejestracji, podając:

1) swoje imię i nazwisko albo nazwę,

2) adres zamieszkania albo siedzibę,

3) PESEL albo inny numer ewidencyjny (NIP, KRS),

4) e-mail,

5) numer telefonu,

6) wybrane przez siebie hasło,

2. Poza powyższymi warunkami Inwestor jest zobowiązany do zaakceptowania regulaminu

sklepu.

3. Po zarejestrowaniu się w sklepie na podany w procesie rejestracji adres e-mail przesłane

zostanie potwierdzenie rejestracji.

Strona 2 z 9


OXYTREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

al. płk. Beliny-Prażmowskiego 27 lok. 8, 31-514 Kraków

NIP: 6751770486 , KRS: 0000992057


4. Rejestracja w sklepie i korzystanie z funkcjonalności sklepu są bezpłatne.

5. W celu wyrejestrowania ze sklepu z adresu podanego przez Inwestora przy rejestracji należy wysłać wiadomość na e-mail: oxytree24io@gmail.com z prośbą o wyrejestrowanie.

6. Rejestracja w sklepie wymaga zapoznania się z regulaminem, co w procesie rejestracji

Inwestor potwierdza, zaznaczając okienko „oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem i zgadzam się z jego postanowieniami”.

7. Logowanie do sklepu odbywa się przy użyciu adresu e-mail oraz hasła podanych podczas

rejestracji do sklepu.

8. Dane podane przy rejestracji oraz hasło mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na

konto Inwestora.

9. Inwestor proszony jest o zachowanie w tajemnicy loginu (adresu e-mail) i hasła do swojego konta w sklepie.

10. Przypomnienie hasła jest możliwe wyłącznie po podaniu adresu e-mailowego użytego do

rejestracji, na który wysyłany jest link służący do zmiany hasła na nowe.

§ 4. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Informacje o sadzonkach dostępnych w asortymencie sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c.

2. Przedmiotem sprzedaży są sadzonki wolne od wad fizycznych i prawnych w chwili składania zamówienia przez Inwestora, gotowe do zasadzenia i dalszej uprawy.

3. Ceny sadzonek na stronie internetowej sklepu wyrażone są w złotych polskich i są cenami

brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).

4. Ceny sadzonek zawierają koszty ich załadunku, dostarczenia na miejsce uprawy i rozładunku, a także koszty ich późniejszej uprawy. Inwestor nie ponosi innych dodatkowych

kosztów poza zapłatą ceny.

5. Inwestor może składać zamówienia na sadzonki przez siedem dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

6. W celu złożenia zamówienia na produkty Inwestor powinien:

1) zalogować się na konto Inwestora w sklepie,

2) wybrać ilość sadzonek będących przedmiotem zamówienia,

3) kliknąć przycisk „do koszyka”;

4) wybrać sposób płatności przedmiotu zamówienia,

5) wpisać dane do faktury, jeżeli Inwestorowi ma zostać wystawiona i wysłana faktura

Strona 3 z 9


OXYTREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

al. płk. Beliny-Prażmowskiego 27 lok. 8, 31-514 Kraków

NIP: 6751770486 , KRS: 0000992057


VAT, wyrażając jednocześnie zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej

na adres Inwestora wskazany w koncie Inwestora,

6) potwierdzić zamówienie przyciskiem: „zamawiam i płacę”;

7) opłacić zamówienie w jednym z dostępnych sposobów płatności.

7. Złożenie zamówienia przez Inwestora oznacza złożenie Oxytree oferty zawarcia Umowy

w rozumieniu art. 66 k.c.

8. Po złożeniu zamówienia na adres e-mailowy Inwestora wysłane zostanie w ciągu siedmiu

dni potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Oxytree.

9. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia stanowi oświadczenie Oxytree o przyjęciu oferty.

10. Realizacja zamówienia następuje po otrzymaniu przez Oxytree pełnej płatności lub, w

przypadku płatności realizowanej przez podmiot realizujący płatności, po potwierdzeniu

przez ten podmiot poprawnego wykonania pełnej płatności.

11. Inwestor powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy w ciągu siedmiu dni. W wypadku niewywiązania się przez Inwestora z płatności w tym terminie Oxytree przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

§ 4. SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Zamówienia złożone w sklepie mogą być opłacone wyłącznie z góry.

2. Zapłaty można dokonać kartą płatniczą albo w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Oxytree, za pośrednictwem podmiotu realizującego płatności.

3. Lista dostępnych form płatności jest dostępna na stronie internetowej sklepu.

§ 5. DOSTARCZENIE ZAMÓWIEŃ

1. Zamówione sadzonki zostaną dostarczone na adres nieruchomości gruntowej będącej w

posiadaniu Oxytree, która jest każdorazowo określana w zamówieniu poprzez wskazanie

adresu.

2. Zamówienie jest realizowane w ciągu 30 dni.

§ 6. ZASADY REKLAMACJI

1. Oxytree jest zobowiązana do dostarczenia sadzonek bez wad fizycznych i prawnych, a

Inwestor ma prawo do zbadania sadzonek w miejscu i czasie ich dostarczenia.

2. Wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonego produktu z umową

3. Oxytree odpowiada wobec Inwestora – Konsumenta z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna

Strona 4 z 9


OXYTREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

al. płk. Beliny-Prażmowskiego 27 lok. 8, 31-514 Kraków

NIP: 6751770486 , KRS: 0000992057


zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania (dostarczenia) sadzonki.

4. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Oxtree Inwestor – Konsument powinien dostarczyć

Oxytree opis reklamacji.

5. Opis reklamacji z tytułu rękojmi powinien zawierać dane Inwestora – Konsumenta składającego reklamację oraz wskazanie przyczyny reklamacji i treść żądania.

6. Na zasadach określonych w kodeksie cywilnym Inwestor – Konsument może żądać wymiany sadzonki na wolną od wad, obniżenia ceny sadzonki albo może odstąpić od umowy.

7. Reklamację z tytułu rękojmi Inwestor – Konsument powinien odesłać korzystając z jednej

z form kontaktu wskazanych w § 11.

8. Jako że sadzonki są w posiadaniu Oxytree Inwestor – Kosument jest zwolniony z ich odsyłania.

9. Oxytree w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Inwestora Konsumenta, wysyłając e-mail na adres e-mailowy Inwestora-Konsumenta.

10. Z uwagi na okoliczność, że Oxytree sprzedaje sadzonki usunięcie wady w nich tkwiącej

poczytuje się jako niemożliwe albo wymagające nadmiernych kosztów.

11. Z uwagi na ust. 10 w przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Inwestora – Konsumenta Oxytree niezwłocznie wymieni sadzonkę na wolną od wad. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Inwestora – Konsumenta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy.

12. W przypadku braku możliwości wymiany sadzonki lub obniżenia ceny Oxytree zwróci

należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

13. W obrocie między przedsiębiorcami, to znaczy w przypadku sprzedaży produktu Inwestorowi niebędącemu Konsumentem, na podstawie art. 558 § 1 k.c. wyłączona jest odpowiedzialność Oxytree z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności

Oxytree nie ponosi odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży

§ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Inwestor – Konsument może odstąpić od Umowy w ciągu 14 dni kalendarzowych bez podawania przyczyny.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia, to znaczy od dnia dostarczenia sadzonek na wskazany zamówieniu adres.

3. Inwestor – Konsument, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien

Strona 5 z 9


OXYTREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

al. płk. Beliny-Prażmowskiego 27 lok. 8, 31-514 Kraków

NIP: 6751770486 , KRS: 0000992057


poinformować Oxytree o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego za pośrednictwem jednej z form kontaktu wskazanych w § 11 – przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4. Inwestor – Konsument może wypełnić wzór odstąpienia od umowy zamieszczony w sklepie, albo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr

2 do ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

5. Bezpośrednio po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy Oxytree prześle Inwestorowi – Konsumentowi na podany adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6. Jako że sadzonki są w posiadaniu Oxytree Inwestor – Konsument jest zwolniony z obowiązku ich zwrotu.

§ 8. ZWROT NALEŻNOŚCI

1. Oxytree dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni

kalendarzowych w przypadku:

1) wykonania przez Inwestora – Konsumenta prawa odstąpienia od umowy,

2) uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu,

3) odstąpienia od umowy przez Oxytree w sytuacjach określonych w regulaminie i z mocy prawa.

2. Oxytree dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Inwestora (w tym powiązany z

kartą płatniczą Inwestora), przy użyciu którego nastąpiła płatność na rzecz Oxytree, albo

inny, podany przez Inwestora, wedle Jego wyboru.

§ 9. DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

1.


Administratorem danych osobowych Inwestora jest Oxtree.


2.


Oxytree przetwarza dane osobowe podane przez Inwestora między innymi w celu:


1)


rejestracji konta w sklepie internetowym oraz świadczenia usług drogą elektroniczną,


2)


zawierania z Inwestorem i wykonywania umów,


3)


wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa,


4)


przyjmowania i rozpatrywania reklamacji,


5)


dochodzenia i obrony przed roszczeniami,


6)


prowadzenia marketingu bezpośredniego,


7)


prowadzenia korespondencji z Inwestorem w celu na przykład udzielenia odpowiedzi

Strona 6 z 9


OXYTREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

al. płk. Beliny-Prażmowskiego 27 lok. 8, 31-514 Kraków

NIP: 6751770486 , KRS: 0000992057


na zadane pytania.

3.


Inwestor ma prawo do:


1)


uzyskania informacji na temat przetwarzania jego danych osobowych,


2)


uzyskania dostępu oraz sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienia niekomplet-


nych danych osobowych,

3)


żądania ograniczenia przetwarzania danych,


4)


wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w ramach prawnie


uzasadnionego interesu Oxytree;

5)


żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,


6)


cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.


4. W celu realizacji swoich praw Inwestor może skontaktować się z Oxytree korzystając z

jednej z form kontaktu wskazanych w § 11.

5. W celach statystycznych i poprawy jakości funkcjonowania strony internetowej Sklepu

Oxytree korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Inwestora, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki

internetowej (tzw. pliki cookie)

§ 10. FORMY KONTAKTU

Inwestor może skontaktować się z Oxytree za pośrednictwem:

1) skrzynki e-mailowej: oxytree24io@gmail.com,

2) formularza kontaktowego zamieszczonego w sklepie w zakładce „kontakt”,

3) telefonu kontaktowego: 725-011-511,

4) adresu do korespondencji: al. płk. Beliny-Prażmowskiego 27 lok. 8, 31-514 Kraków.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.


Regulamin obowiązuje od dnia 10 października 2022 roku.


2.


W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa pol-


skiego, w szczególności ustawy z 23 kwietnia 1964 r. –Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz.

1740 ze zm.), ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze

zm.) i ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz.

344).

3.


Ewentualne spory pomiędzy Inwestorem a Oxytree zostaną poddane rozstrzygnięciu


sądu właściwego zgodnie z ustawą z 17 listopada 1964 r. –Kodeks postępowania cywilnego

Strona 7 z 9


OXYTREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

al. płk. Beliny-Prażmowskiego 27 lok. 8, 31-514 Kraków

NIP: 6751770486 , KRS: 0000992057


(Dz.U. z 2020 r. poz. 1575 ze zm.).

Inwestor – Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania re-


4.


klamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności:

zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwią-


1)


zywania sporów konsumenckich (wnioskodawca może wnosić o umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu) do wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce

wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, na mocy art. 36ustawy z 15

grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1706),

zwrócić się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu o prawa majątkowe wynikłego z


2)


umowy do stałego polubownego sądu konsumenckiego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej, o którym mowa w art. 37 konsument ustawy z 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej.

Informacje na temat zasad i procedur tych postępowań są dostępne w siedzibach oraz


5.


na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej

Inwestor-Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc powiatowego (miejskiego)


6.


rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy

ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich)

7.


Inwestor – Konsument może zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu konsumenckiego dro-


gą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej.

8.


Zmiana regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, do których należą:


1)


konieczność dostosowania postanowień regulaminu do przepisów prawa mających


bezpośredni wpływ na świadczenie usług i prowadzenie sprzedaży przez sklep,

2)


zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną przez sklep,


3)


wprowadzenie nowych usług, rozbudowa lub zmiana funkcjonalności sklepu,


4)


zmiana warunków lub procesu zawierania umów przez sklep,


5)


poprawa obsługi Inwestorów oraz przeciwdziałanie nadużyciom,


6)


zmiana danych sklepu, w szczególności nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów


elektronicznych lub linków i danych zamieszczonych w regulaminie,

7)


potrzeba usunięcia z treści regulaminu błędów, omyłek pisarskich lub niejasności.


5. Zmieniony regulamin zostaje udostępniony na stronie sklepu i jest dostępny w wersji

elektronicznej do nieodpłatnego pobrania w formacie PDF.

Strona 8 z 9


OXYTREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

al. płk. Beliny-Prażmowskiego 27 lok. 8, 31-514 Kraków

NIP: 6751770486 , KRS: 0000992057


6. O zmianie regulaminu Oxytree poinformuje poprzez komunikat na stronie sklepu oraz

przesyłając powiadomienia Inwestorom na adres e-mail podany w ich kontach (wraz z załączonym regulaminem w formacie PDF).

7. Termin wejścia w życie zmienionego regulaminu wynosi co najmniej siedem dni od daty

przesłania Inwestorowi powiadomienia o zmianie regulaminu.

8. Zmiana regulaminu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed zmianą regulaminu.

9. Do regulaminu dołączono załączniki:

1)


formularz odstąpienia od umowy


2)


formularz reklamacyjny

Kamil Polański

Prezes Zarządu Oxytree

Lasy Prywatne Sp. z o.o.


Strona 9 z 9